Ceny i Zapytaj o Rezerwacje
Regulamin kempingów BALATONTOURIST

 

Zameldowanie się na jednym z naszych kempingów na dłuższy pobyt bądź z wizytą jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu kempingu. Nasze zasady są po to, aby zapewnić naszym gościom spokojny odpoczynek.

1. Po przybyciu na teren kempingu prosimy o wskazanie czy jesteś gościem kempingu czy tymczasowo (odwiedziny któregoś z gości lub przejście na plażę). Osoby, które są w odwiedzinach lub chcą skorzystać z plaży mogą wykupić wejściówkę uprawniającą do pobytu na terenie kempingu w godzinach 10:00 do 18:00. Nasi goście zobowiązani są do zameldowania się na recepcji oraz przedstawienia dokumentów podróży, na podstawie których będą oficjalnie zarejestrowani na kempingu. Nasi goście zobowiązani są do wypełnienia wszystkich wniosków, wyszczególnienia płatnych usług oraz potwierdzenia, że zostały prawidłowo zarejestrowane. Wszelkie zmiany powinny być natychmiast zgłaszane (osoba wyjeżdzająca, nieużywane usługi, etc.). Identyfikator i karta wjazdu lub opaska zastępcza nie mogą być przekazywane osobom trzecim, są wyłącznie do użytku osobistego, do okazania przy wjeździe i wyjeździe. Jeśli kemping używa naklejek, należy ją umieścić na przedniej prawej części pojazdu. Prosimy o zachowanie identyfikatorów, ponieważ muszą być zwrócone w dniu wyjazdu oraz służą jako podstawa do rozliczeń.

W dniu wyjazdu prosimy o wymeldowanie się do godz. 12:00 z kempingu, do godz. 10:00 z domków letniskowych. Kempingi mogą pobierać dodatkowe opłaty za późniejszy wyjazd (1 cały dzień. Ceny mogą się różnić w zależności od kempingu).

Płatność:

Chcąc dokonać płatności należy wziąć pod uwagę godziny otwarcia recepcji i kasy.

Większość kempingów zgadza się na zapłatę przy wymeldowaniu, różni się to w zależności od kempingu - niektóre mogą wymagać przedpłaty. Goście zobowiązani są do zapłaty za wszystkie wykorzystane usługi. Szczegółowy rachunek wystawiany jest na recepcji. Jeśli anulowana usługa została wcześniej zapłacona na miejscu, zwrot kosztów nie przysługuje.

Jeśli usługa zarezerwowana wcześniej przez klienta i potwierdzona na piśmie przez kemping została anulowana w dniu przyjazdu lub podczas pobytu, zwrot kosztów nie przysługuje.

 

2.  Klienci mają prawo do obejrzenia przydzielonej przestrzeni przed zarejestrowaniem się. Wyłącznie pracownicy kempingu mają prawo do wyznaczania miejsca kempingowego. Wyłącznie wyznaczone miejsce kempingowe może być wykorzystywane przez gości. Zarezerwowane miejsca kempingowe jest niezbywalne.

Jeśli rezerwacja dotyczy parceli, to żadna inna lokalizacja poza wyznaczoną parcelą, nie może być zajęta przez gości. Żadne inne dodatkowe miejsce nie może być wykorzystywane tymczasowo, goście są zobowiązani do parkowania samochodów w obrębie własnych parceli. Tylko jedna jednostka mieszkalna może być usytuowana na standardowym terenie. Dodatkowe jednostki mieszkalne - wszystko ponad jeden domek mobilny + jeden pojazd, jeden namiot + jeden pojazd lub jeden samochód kempingowy, powodują doliczenie dodatkowych kosztów.

Przy późnym przyjeździe, do czasu przekazania dokumentów podróżnych przez wszystkich gości, tymczasowe miejsca są wskazywane przez pracowników kempingu.

 

3. Ochrona środowiska: Nasz kemping położony jest w bardzo wrażliwym obszarze Balatonu. Goście są zobowiązani do ochrony środowiska naturalnego i życia roślin, Wykorzystanie arkuszy folii PCV pod namioty i foliowych markiz jest zabronione. Kategorycznie zabrania się wbijania gwoździ w drzewa, łamania gałęzi, wyrzucania resztek lub zanieczyszczania trawy, drzew, krzewów i żywopłotów. Zabrania się przywiązywania linkami (markiz) namiotów do drzew i krzewów. Kopanie rowów lub dołów, nawet tymczasowo, jest zabronione.

Odpadki i śmieci muszą być składowane w wyznaczonych kontenerach. Kontenery są oznaczone standardowymi symbolami selektywnej zbiórki odpadów.  Wyrzucanie materiałów innego pochodzenia nie jest dozwolone. Wysoce toksyczne suche baterie komórkowe muszą być złożone w recepcji. Pozostawienie akumulatora lub baterii innego pojazdu na terenie kempingu jest zabronione.  W przypadku gdy zauważysz nieszczelność zbiornika olejowego lub gazowego w swoim pojeździe, należy niezwłocznie powiadomić personel recepcji. Zapobieganie zanieczyszczeniom oraz ochrona zasobów naturalnych jest szczególnie ważna przy brzegu i w wodzie. Ogromna ilość kremu do opalania jest poważnym zagrożeniem dla fauny i flory Balatonu. Prosimy, dołóż starań aby zminimalizować ilość kremu do opalania dostającego się do wody, tym samym przyczynisz się do poprawy jakości wody w jeziorze. 

Zwracamy się z prośbą do naszych gości o pozostawienie kempingu tak samo czystego jak w dniu ich przyjazdu.

Woda jest cennym zasobem. Prosimy zawsze używać wody oszczędnie i upewnić się, że dzieci robią to samo. Mycie samochodów, przyczep kempingowych oraz sprzętu kempingowego na terenie kempingu jest kategorycznie zabronione.

 

4. Cisza nocna:          23:00 - 06:00 (w zależności od kempingu)

    Cisza popołudniowa: 13:00 - 15:00 (tylko w szczytowym sezonie, w zależności od kempingu)

 

Dodatkowe informacje na temat regulaminu poszczególnych kempingów udzielane są w recepcji kempingu!

 

W wyznaczonych godzinach wszelkie czynności, które mogą przeszkadzać innym gościom, są zabronione. W wyznaczonych godzinach kategorycznie zabrania się uruchamiania bądź używania pojazdów, bramy kempingu są zamknięte. Podane ograniczenia mogą zostać zniesione przez kemping w razie nadzwyczajnych okoliczności. W przypadku wcześniejszego wyjazdu, każdy hałas przed 06:00 jest zabroniony. W celu zapewnienia spokoju i relaksu, użytkowanie pojazdów na terenie naszych kempingów jest ograniczone do ścieżki pomiędzy wjazdem a miejscami biwakowymi. Obowiązuje ograniczenie prędkości 10 km/h. Zabrania się używania pojazdów do innych celów na terenie kempingu. Zasady mogą różnić się w zależności od kempingu oraz w weekendy.

 

5. Nieletnim musi towarzyszyć rodzic lub krewny w każdej chwili podczas ich pobytu na kempingu. Rodzice i ich towarzysze są odpowiedzialni za zachowanie dzieci. Prosimy o towarzyszenie dzieciom na placach zabaw i podczas programów animacyjnych. Kempingi nie mają żadnych obowiązków rodzicielskich wobec dzieci. Proszę się upewnić, że beztroskie zachowanie dzieci nie przeszkadza w odpoczynku innym gościom.

Małoletni nie mogą korzystać z pomieszczeń ogólnodostępnych bez opieki. Prosimy rodziców, aby towarzyszyli swoim dzieciom gdy udają się do kąpieli, pod prysznic lub skorzystać z toalety. Czuwaj nad wykorzystywanym sprzętem i zapewnij czystość!  Gości bez dzieci prosimy aby wzięli pod uwagę, iż dzieci nie mogą być nadmiernie kontrolowane.

 

6. Od naszych gości oczekujemy:

6,1. Każdy gość musi zameldować się w recepcji.

6,2. Ograniczenia mycia naczyń, ubrań i sprzętów kuchennych oraz wykonywanie czynności kuchennych wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych.

6,3. Rozpalanie ogniska lub rozpalanie grilla jest dozwolone jedynie w miejscach do tego wyznaczonych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa pożarowego, po wcześniejszym uzyskaniu zgody kierownika kempingu. Prosimy używać sprzętu do grillowania ze szczególną ostrożnością i nie przeszkadzając innym gościom.

6,4. Budynki oraz urządzenia na terenie kempingu muszą być używane zgodnie z przeznaczeniem. Budynki, pomieszczenia, instalacje i urządzenia mogą być używane tylko w wyznaczonych godzinach.  Poza tymi godzinami są niedostępne.

6,5. Zabawy sportowe mogą być uprawiane tylko w wyznaczonych obszarach i w wyznaczonych godzinach.

6,6. Prosimy unikać wszelkich zachowań, które mogą być uciążliwe dla innych (Na przykład: wyrażanie poglądów, wystąpienia, muzyka, hałas).

6,7. Prosimy naszych gości o niezwłoczne powiadamianie o wszelkich błędach lub problemach.

6,8. Wszelkie rzeczywiste lub domniemane choroby zakaźne muszą być zgłaszane do kierownika kempingu.

6,9. W przypadku znalezienia cudzego mienia, prosimy o dostarczenie znalezionej rzeczy na recepcję.

6,10. Informacje dotyczące standardów bezpieczeństwa pożarowego oraz wykorzystania energii elektrycznej są dostępne w recepcji.  Zapoznanie się i stosowanie tych zasad jest obowiązkowe.

6.11. It is forbidden to use electricity to charge an electric and/or hybrid vehicle in the camping area! In the event of prohibited energy consumption, the management of the campsite may withdraw the right to stay at the campsite from the guest and/or those arriving with the guest.

 

7. Na naszych kempingach kategorycznie zabrania się:

7,1. Naruszania standardowych procedur, niepisanych praw.

7,2. Zakłócania ciszy nocnej lub ciszy popołudniowej, naruszania zasad dotyczących używania pojazdów.

7,3. Zabrania się wejścia z jakimikolwiek przedmiotami lub zwierzętami, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osobistego innych osób lub zakłócać ich wypoczynek, lub stanowić naruszenie standardów publicznych. Zabrania się wejścia z wszelkimi flagami, insygniami lub innymi przedmiotami, które mogą urazić niektóre narodowości lub osoby.

7,4. Wszelkiego rodzaju technicznej ingerencji w jakiekolwiek instalacje czy sprzęt kempingowy.

 

8. Plaża: goście mogą korzystać z plaży na własną odpowiedzialność. Na plaży wędkarstwo jest zabronione. Nocne pływanie jest kategorycznie zabronione, ponieważ nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa gości. We wszystkich innych kwestiach dotyczących korzystania z plaży należy kontaktować się z recepcją.

 

9. Warunki pobytu ze zwierzętami: Tylko wyznaczone kempingi akceptują zwierzęta za dodatkową opłatą i za zgodą zarządu kempingu. Psy muszą być na smyczy przez cały czas pobytu na kempingu. Zwierzęta muszą mieć całą potrzebną dokumentację medyczną, którą gość zobowiązany jest przedstawić na żądanie. Należy upewnić się, że zwierzę nie przeszkadza reszcie naszych gości. Za zwierzę odpowiedzialny jest opiekun (stan zdrowia, odszkodowanie). Goście nie mogą wprowadzać zwierząt do pomieszczeń ogólnodostępnych, na plażę i do wody. Zwierzęta mogą być myte tylko w punktach mycia psów oznaczonych piktogramami.

 

10. Wędkarstwo: W wyznaczonych miejscach wędkarstwo jest zabronione. Miejsce łowienia ryb jest wyznaczane przez kierownika kempingu. Aby uzyskać więcej informacji o wyznaczonym obszarze prosimy o kontakt z recepcją kempingu.

 

11. Bezpieczeństwo, odpowiedzialność: Kemping nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu gości oraz za utratę rzeczy osobistych pozostawionych bez nadzoru.        Gość jest odpowiedzialny za adekwantne wykorzystanie urządzeń i instalacji kempingu. Gość ponosi odpowiedzialność za ewentualne wyrządzone szkody. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu osoby trzeciej. Kemping nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane przez siły przyrody, burze (grad, zwalone drzewa i gałęzie), ogień, infekcje i choroby oraz akty terroryzmu.

 

12. Inne zasady:
Goście mogą kierować wszelkie skargi do kierownika kempingu.
Kierownik kempingu może cofnąć zezwolenie na pobyt czasowy gości, którzy naruszają te zasady i poprosić o natychmiastowe opuszczenie terenu kempingu. Jeśli gość odmawia opuszczenia terenu, Balatontourist może zwrócić się do władz.

 

Veszprem, 29 października 2014 r.

 

 

                                                                                   BALATONTOURIST KFT.